Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » ŚRODOWISKO » Produkcja ekologiczna - produkcja pod kontrolą

Produkcja ekologiczna - produkcja pod kontrolą

Historia i zasady kontroli produkcji ekologicznej w Polsce

Chcąc produkować żywność ekologiczną nie wystarczy jedynie powiedzieć sobie, że od dziś zostaję producentem ekologicznym i produkuję zdrową żywność nie degradując środowiska. Gospodarstwo nie stanie się ekologicznym z dnia na dzień i nikt na słowo nam nie uwierzy, że nasze produkty są ekologiczne, choć początki rolnictwa ekologicznego tak właśnie wyglądały.

Historia

W latach 80 XX w. kiedy to w Polsce i Europie Zachodniej zaczęło rozwijać się rolnictwo ekologiczne to producenci praktykujący ten rodzaj gospodarowania, zrzeszeni w organizacji producenckiej wzajemnie kontrolowali swoje uprawy, uwiarygodniając w ten sposób ich ekologiczne pochodzenie. Niestety w związku z popularyzacją ekologicznej metody produkcji i wzrostem popytu na ten rodzaj żywności, pojawiały się próby wprowadzania na rynek produktów pseudo-ekologicznych. Było to impulsem dla władz zjednoczonej Europy do objęcia rolnictwa ekologicznego regulacjami prawnymi, aby zapobiec nieuczciwym praktykom i uwiarygodnić te produkty w oczach konsumentów.

W roku 1991 zasady i wymogi rolnictwa ekologicznego zostały określone w rozporządzeniu EWG nr 2092/91. Rozporządzenie to wymagało m.in. wydzielenia niezależnych jednostek kontrolnych, które będą przeprowadzały kontrolę u producentów ekologicznych. Lata 90 XX w. były okresem znacznego wzrostu i rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i Europie. W Polsce zaczęły tworzyć się prywatne jednostki certyfikujące. Niezbędna była także harmonizacja przepisów z prawodawstwem Unii Europejskiej.
Jednakże, regulacje Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa ekologicznego pozostawiają pewną dowolność co do struktury systemu kontroli, dlatego w państwach członkowskich możemy się spotkać z systemem opartym na:
- zatwierdzonych prywatnych podmiotach kontrolujących (tzw. system prywatny);
- jednym lub większej liczbie wyznaczonych publicznych organów kontrolujących (tzw. system państwowy);
- wyznaczonym publicznym organie kontrolującym oraz zatwierdzonych prywatnych podmiotach kontrolujących (tzw. system państwowo-prywatny).

System kontroli w Polsce

Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. w Polsce został przyjęty państwowo-prywatny system kontroli w rolnictwie ekologicznym, taki jak w większości krajów Unii Europejskiej. Ten system ten obowiązuje do dziś i składa się z następujących jednostek:
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który upoważnia jednostki certyfikujące posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (zgodnie z normą 45011) do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów producentom ekologicznym;
- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi oraz nad produkcją ekologiczną;
- upoważnionych jednostek certyfikujących.

Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009. Nr 116, poz. 975), w której szczegółowo opisane są kompetencje poszczególnych organów w zakresie rolnictwa ekologicznego.
O systemie kontroli w rolnictwie ekologicznym traktuje art. 27 i 28 rozporządzenia Komisji (WE) 834/2007.

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka