Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin portalu EkoExpo.pl

Regulamin portalu EkoExpo.pl

Portal internetowy www.ekoexpo.pl został przygotowany jako internetowy serwis informacyjny zajmujący się szeroko pojętą tematyką zdrowego trybu życia. Zobowiązujemy się do szczególnej dbałości o wysoki poziom merytoryczny portalu, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie wiarygodnego, wszechstronnego i jak najbardziej aktualnego źródła informacji. Portal prowadzony jest przez "ProHumaNature" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Hafciarska 52B, 04-725 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333928, NIP: 716-175-921,Regon numer: 431091581 (zwaną dalej: „Spółka”).

 

Spółka ma prawo w każdym czasie usunąć informacje znajdujące się na portalu, a zakres i treśćinformacji może podlegać zmianom. Każdy, kto korzysta z portalu internetowego przez sam fakt korzystania z niego akceptuje ten Regulamin, którego treść jest przedstawiona poniżej. Reprodukcja całości lub części portalu bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest zabroniona. Spółka zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wybrane funkcje lub dostęp do pewnych treści.

 

§ 1

Definicje

 

Użytym w Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące znaczenie:


 

 1. Spółka, ProHumaNatureoraz firma ProHumaNature– ProHumaNature Sp. z o.o.

 2. Portal– strona www.ekoexpo.eu

 3. Towar- produkty lub usługi.

 4. Użytkownik- każdy podmiot, który akceptuje i spełnia warunki Regulaminu oraz dokona zarejestrowania w celu utworzenia konta na Portalu.

 5. Użytkownik Biznesowy – podmiot posiadający osobowość prawną, który dokona rejestracji na Portalu celem zaprezentowania własnej oferty: firmy lub/i Towaru, na Portalu, zgodnie z wybranym przez siebie Abonamentem.

 6. Strony – Użytkownik Biznesowy oraz firma ProHumaNature Sp. z o. o.

 7. Konto- konto prowadzone dla każdego Użytkownika pod nazwą (login), które zawiera dane Użytkownika i powstaje w wyniku rejestracji przez Użytkownika na portalu.

 8. Sprzedający– Użytkownik Biznesowy, który oferuje towary bezpośrednio za pośrednictwem Portalu lub za pomocą odnośników do stron www znajdujących się na Portalu.

 9. Wpisy – wiadomości, artykuły, posty, komentarze, opinie w ramach Portalu.

 10. Ekspert- specjalista wyrażający na portalu swoją opinię z zakresu tematyki Portalu.

 11. Moderator – osoba oceniająca komentarze, oraz inne treści wprowadzane na stronie www, liście dyskusyjnej, serwisie społecznościowym lub na forum.

 12. Administrator – osoba nadzorująca funkcjonowanie systemu informatycznego i jego wykorzystywanie przez użytkowników.

 13. Usługi – jakiekolwiek prace usługowe znajdujące się w ofercie firmy ProHumaNature na platformie Ekoexpo skierowane do Użytkownika.

 14. Abonament - opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia na Portalu, wykupione przedterminowo przez Użytkownika Biznesowego i na pewien okres.

 15. Siła Wyższa – jakiejkolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i na które nie miały wpływu, w szczególności: zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, jakiekolwiek rządowe zarządzenia, zmiany prawa, akty terroryzmu, nieprzewidziane zmiany ogólnych stosunków gospodarczych, finansowych lub politycznych powodujące znaczne zachwianie równowagi kontraktowej lub finansowej i uniemożliwiające wykonanie Usługi.

 

§ 2

Wyłączenia odpowiedzialności

 

Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 1. Zachowania Użytkowników w ramach Portalu oraz treść wpisów umieszczanych przez Użytkowników, a także za ewentualne naruszenia przez nich praw autorskich osób trzecich.

 2. Nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów wynikających z transakcji kupna-sprzedaży, zawartych pomiędzy: Użytkownikiem Biznesowym a Użytkownikiem, w tym za wypłacalność Użytkowników.

 3. Jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych przez Użytkowników Biznesowych w transakcjach kupna-sprzedaży.

 4. Prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników.

 5. Formę i treść materiałów o charakterze komercyjnym pochodzących ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Portalu, zamieszczanych przez Użytkowników Biznesowych.

 6. Jakość sprzętu posiadanego przez Użytkownika, służącego do korzystania z portalu

 7. Niepełne funkcjonowanie lub brak funkcjonowania Portalu spowodowane awariami czy też czynnościami konserwacyjnymi.

 8. Błędy zawarte w serwisach informacyjnych, w tym także w opiniach Ekspertów.

 9. Konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie oraz za niewłaściwe skutki zastosowania się do opinii Ekspertów przez Użytkowników.

 10. Wiarygodność i aktualność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Portal. Fakt zamieszczenia na Portalu linku nie stanowi potwierdzenia przez Portal strony lub adresu internetowego.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 

 1. Użytkownikami portalu mogą być wyłącznie:

 2. Osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także osoby prowadzące działalność gospodarczą

 3. Osoby prawne.

 4. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 5. Warunkiem czynnego i nieograniczonego uczestnictwa w portalu jest rejestracja. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy i zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji z Portalu, w tym informacji niezamówionych.

 6. Rejestracja osób fizycznych wymaga podania w formularzu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować (login) oraz hasła.

 7. Rejestracja osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinna obejmować podanie pełnej nazwy, adres siedziby, NIP oraz loginu i hasła.

 8. Po wypełnieniu i dokonaniu weryfikacji prawdziwości wpisanych w formularzu danych przez portal na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z informacją o sposobie potwierdzenia Rejestracji. Z momentem potwierdzenia przez Użytkownika zawierana jest umowa pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. W wyniku pomyślnego zakończenia rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta za pomocą loginu i hasła. Nazwa czy nick Użytkownika będzie się pojawiać w przypadku dokonywania Wpisu na portalu.

 

§ 4

Obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania na Portalu materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej itp., oraz propagujących przemoc, a także wszelkich innych materiałów, których treść pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić funkcjonowanie portalu lub wpłynąć negatywnie na jego funkcjonowanie.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich osób trzecich poprzez nieprezentowanie na w portalu tekstów oraz wszelkiego innego rodzaju materiałów, co do których użytkownik nie posiada praw autorskich.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w portalu wyłącznie rzetelnych i wiarygodnych informacji i danych.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania danych osobowych osób trzecich.

 6. Administrator/Moderator może usuwać z portalu wpisy niezgodne z Regulaminem, a także przesyłać Użytkownikom niezamawiane informacje dotyczące portalu.

 7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Zastrzega się możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług. Każdy Użytkownik ma prawo do założenia jednego Konta.

 8. Użytkownik niniejszym przyjmuje powyższe obowiązki do wiadomości i oświadcza, że wszelkie jego działania będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 9. Portal może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub dokonać usunięcia Konta.

§ 5

Prawa i Obowiązki Użytkownika Biznesowego

 

 1. Użytkownik Biznesowy zobowiązany jest do posiadania certyfikatów potwierdzających status producenta ekologicznego oraz tych dokumentów, które dotyczą jego działalności oraz formy prawnej jej wykonywania takich jak: zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, decyzji o nadaniu NIP, decyzji o rejestracji podatnika VAT, decyzji o nadaniu REGON.

 2. Prezentowane przez Użytkownika Biznesowego Towary są dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów i nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

 3. Użytkownik Biznesowy ponosi odpowiedzialność za prezentowany Towar, a w szczególności z tytułu gwarancji i rękojmi.

 4. Użytkownik Biznesowy zaprezentuje Towar w sposób rzetelny i wiarygodny. Prezentacja Użytkownika Biznesowego będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami handlowymi.

 5. W związku z prowadzoną między Stronami współpracą Użytkownik Biznesowy może używać w okresie posiadania aktywnego konta na Portalu EkoExpo, nazwy i znaku graficznego Portalu na własnych materiałach reklamowych dotyczących oferty produktów i usług. W związku z działalnością reklamową Kupujący może:

 6. wyeksponować na terenie punktu sprzedaży czytelnej i schludnej nazwy i logo Spółki

 7. zachęcać osoby trzecie do korzystania z Portalu

 8. prowadzić inne działania promujące Portal

§ 6

Rodzaje abonamentów

 

Na portalu dostępne są następujące rodzaje abonamentów dostępne dla Użytkowników Biznesowych:

 1. Pakiet BASIC, w ramach którego Użytkownik Biznesowy otrzymuje:

 2. wizytówkę swojej firmy w domenie firma.ekoexpo.pl, w której będą widoczne zakładki: O firmie, Nasze produkty i Skontaktuj się z nami

 3. prezentację nieograniczonej liczby produktów bez zdjęć (możliwa opcja dokupienia zdjęć w usłudze FREEMIUM)

 4. adres zewnętrzny przypisany do Twojej wizytówki www

 5. widoczność w wyszukiwarce produktów

 6. Pakiet MEDIUM, w ramach którego Użytkownik Biznesowy otrzymuje:

 7. wizytówkę swojej firmy w domenie firma.ekoexpo.pl (szablony unikalne), w której będą widoczne zakładki: O firmie, Oferta, Nasze produkty, Galeria i Skontaktuj się z nami

 8. możliwość wstawienia linku do własnej strony www

 9. prezentację nieograniczonej liczby produktów wraz ze zdjęciami (maksymalna ilość zdjęć dla produktu 3)

 10. adres zewnętrzny przypisany do Twojej wizytówki www

 11. widoczność w wyszukiwarce produktów

 12. Pakiet PREMIUM, w ramach którego Użytkownik Biznesowy otrzymuje:

 13. wizytówkę swojej firmy w domenie firma.ekoexpo.pl (szablony unikalne), w której będą widoczne zakładki: O firmie, Oferta, Nasze produkty, Galeria i Skontaktuj się z nami

 14. możliwość wstawienia linku do własnej strony www

 15. prezentację nieograniczonej liczby produktów wraz ze zdjęciami (nieograniczona ilość zdjęć dla produktu)

 16. adres zewnętrzny przypisany do Twojej wizytówki www

 17. widoczność w naszej wyszukiwarce produktów

 18. targetowanie behawioralne produktów

 19. dostęp do statystyk oglądalności produktów i profilu firmy

 

§ 7

Usługi dodatkowe

 

 1. Możliwość stworzenia profilu i wizytówki (dotyczy Użytkowników biznesowych) – bezpłatna usługa polegająca na założeniu konta z możliwością korzystania z forum.

§ 8

Ceny i płatności

 

 1. Użytkownik może dokonać płatności za wybrany pakiet abonamentu poprzez elektroniczny system płatności. Po wybraniu elektronicznego sposobu płatności (platności.pl), zamówiona usługa zostaje automatycznie uruchomiona w momencie potwierdzenia płatności.

 2. Ceny Usług nie obejmują kosztów przygotowania przez Użytkownika materiałów do zamieszczenia na portalu ekoexpo.pl.

 3. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto firmy ProHumaNature.

wstawić cennik

§ 9

Gwarancja

 

 1. W odniesieniu do sprzedanych Usług wyłączona jest rękojmia, określona w przepisach Kodeksu cywilnego.

 2. ProHumaNature jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w transakcjach między Użytkownikiem sprzedającym, a Użytkownikiem kupującym towar.

 3. Reklamacja może dotyczyć materiałów przygotowanych przez ProHumaNature dla Zamawiającego. Reklamacja nie może dotyczyć zamieszczonych na portalu materiałów o Zamawiającym i jego towarach, jeżeli uprzednio zaakceptował je Zamawiający.

 4. Udzielenie gwarancji oznacza, że w wypadku zaistnienia oczywistych usterek związanych z Usługami, ProHumaNature zobowiązany jest w stosownym okresie, nie dłuższym jednak niż 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usterkach, podjąć decyzję o usunięciu usterek, albo o nieuwzględnieniu reklamacji.

 5. Termin na rozpoznanie roszczenia Użytkownika z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych.

 6. Warunkiem zgłoszenia roszczenia z gwarancji jest zgłoszenie jej na stronie internetowej www.ekoexpo.pl.

 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, ProHumaNature poprawi materiał dla Użytkownika i zamieści go na platformie EkoExpo.


 

§ 10

Siła wyższa


 

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strony są zwolnione ze zobowiązań wynikających z regulaminu w czasie trwania takich okoliczności.

 2. Strona narażona na działanie siły wyższej nie jest odpowiedzialna za spowodowane tym niewykonanie lub opóźnione wykonanie umowy. Wykonanie umowy może być zawieszone w całości lub w części w razie działania siły wyższej. Strona narażona na działanie siły wyższej może również z tego względu odstąpić od umowy, bez prawa do żądania odszkodowania przez drugą Stronę. Strona będąca narażoną na powyższe działania zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony elektronicznie.

§ 11

Odpowiedzialność


 

 1. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza firmy ProHumaNature wobec Zamawiającego, jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.

 2. ProHumaNature nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferowane przez Zamawiającego towary, za posiadanie przez nie określonych cech ani za przydatność dostarczonych towarów wobec ich nabywcy.

 3. Odpowiedzialność za zwroty i towary ponosi Użytkownik Biznesowy – dany sklep internetowy. Wszelkie roszczenia wynikające z niezadowolenia klienta co do jakości towaru/usługi należy kierować do faktycznego sprzedawcy.

 4. Użytkownikowi zamawiającemu nie przysługują względem ProHumaNature roszczenia z tytułu rękojmi wynikające z wad Produktu lub braków Produktu, a także roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu dostawy, roszczenia o zmniejszenie ceny Produktu, o odszkodowanie za szkodę lub utracone korzyści.


 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin może utracić moc obowiązującą na mocy oświadczenia prowadzącego Portal, aktualizacja lub modyfikacja postanowień Regulaminu może być dokonana w każdym czasie przez umieszczenie na Portalu jego aktualnej wersji. Nowa wersja Regulaminu obowiązuje od dnia umieszczenia go na Portalu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 2. Zakres usług proponowanych przez Portal może ulec zmianom polegającym zarówno na wycofaniu się ze świadczenia niektórych usług, jak i wprowadzeniu nowych, w tym usług odpłatnych.

 3. Spółka nie pośredniczy w sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a wszelkie transakcje odbywają się na zasadach wskazanych w poszczególnych sklepach i przez poszczególnych Sprzedających. Spółka nie gwarantuje pozytywnego zakończenia transakcji, a także nie odpowiada za treść składanych ofert.

 4. Portal może w każdym czasie zaprzestać przekazywania informacji bądź dostępności Użytkownika do nich.

 5. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Portalem (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie formularza, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła.

 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a portalem, której przedmiotem są usługi na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez portal będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby spółki ProHumaNature Sp. z o.o.

 7. Użytkowników obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka