Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » KONKURSY » Regulamin

Regulamin

Tutaj przeczytasz regulamin konkursu " Z miodem w roli głównej".

Regulamin konkursu “Z miodem w roli głównej” zwany
dalej „Regulaminem”

 

§ 1. [Organizator]

 

1. Organizatorem konkursu „Z miodem w roli głównej” (dalej „Konkurs”) jest ProHumaNature Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce przy ul. Hafciarskiej 52 B, 04-725 Warszawa, reprezentowaną przez: Ewa Rodak Mencel – Dyrektor. (zwanej dalej: „Organizatorem”).

Spółka prowadzi w Polsce portal ekologiczny pod adresem internetowym www.ekoexpo.pl, oraz zarządza fanpage’m widocznym pod adresem http://www.facebook.com/EkoExpo

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

4. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu, ogłoszeniem listy Zwycięzców, wydaniem nagród w Konkursie.

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, jak również osoba, która przyjęła zaproszenie do aplikacji konkursowej wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem.

 

§ 2.  [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada konto w Serwisie Facebook oraz:

a) jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,

b) stale przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

d) posiada status fana Fanpage’a „EkoExpo” - znajdującego się pod linkiem: http://www.facebook.com/EkoExpo

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

5. Za przystąpienie do Konkursu oraz akceptację niniejszego Regulaminu uznaje się wysłanie przez uczestnika zgłoszenia konkursowego na adres mailowy kontakt.ekoexpo@gmail.com

6. Przez przystąpienie do Konkursu oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością. W szczególności w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook, zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, zawierające zawartość obraźliwą oraz sprzeczną z zasadami Serwisu Facebook.

7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

§ 3. [Zasady i przebieg konkursu]

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22.03.2013r. godz. 12 do 10.04.2013r. godz. 13.00.


2. Aby przystąpić do Konkursu należy:

·         mieć status fana profilu http://www.facebook.com/EkoExpo

·         zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://ekoexpo.pl/pl/regulamin_konkurs

·      wysłać na adres mailowy kontakt.ekoexpo@gmail.com przepis wraz z autorskim zdjęciem

 

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest przesłanie przepisu kulinarnego „Z miodem w roli głównej” gdzie bezwarunkowym wymogiem jest wystąpienie miodu jako jednego ze składników. Do przepisu należy załączyć zdjęcie, które musi być wykonane samodzielnie przez uczestnika. Może być wykonane z użyciem aparatu fotograficznego lub telefonu. Wielkość, kompozycja, rodzaj sprzętu, którym zostanie wykonane są dowolne.

4. Sposób wyboru Zwycięzców:

W Konkursie nagradzanych są 3 najciekawsze przepisy, które spodobają się Organizatorowi.

Kryteria oceny to:

·         oryginalność przepisu (treść)

·         utrwalenie jego wykonania za pomocą aparatu, sposób prezentacji potrawy na zdjęciu

Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Organizator w 100% samodzielnie na podstawie  subiektywnej oceny wykonanych przepisów oraz załączonych zdjęć. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych zdjęć, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie. Kolejność zwycięzców jest także wynikiem subiektywnej decyzji estetycznej Organizatora.

5. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe.

6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego zdjęcie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs i wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia przez Organizatora.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 12.04.2013r.

8. Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

9. Zwycięzca Konkursu ma 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o wygranej na przesłanie wiadomości zawierającej dane do wysyłki. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu nagroda nie zostanie przyznana. W odpowiedzi należy zawrzeć: imię, nazwisko, dokładny adres do przesłania nagrody oraz nr telefonu kontaktowego.

 

§ 4. [Nagrody]

 

1. Nagrodami w konkursie są naturalne miody z rodzinnej pasieki „Dziki Miód” (http://www.dzikimiod.pl/), w następujących ilościach:

1 miejsce -  5  miodów

2. miejsce - 3  miody

3 miejsce - 2 miody


Będą też nagrody pocieszenia po jednym słoiczku 200 gr  dla osób których przepisy także się spodobają oceniającym.


3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku:

a) podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,

b) niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie,

c) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,

d) nastąpienia zmiany danych adresowych Laureata, o których Organizator nie został należycie poinformowany.

5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu.

6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Poczty lub kuriera.

 

§ 5.  [Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora]

 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na Fanpage’u, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta w Serwisie Facebook,

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

d) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do kierowania roszczeń na drogę sądową

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,

c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,

d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook,

e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook.

 

§ 7.  [Reklamacje]

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora: kontak.ekoexpo@gmail.com

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie wyłącza prawa Uczestnika do kierowania roszczeń na drogę sądową.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust.1 nie będą rozpatrywane.

 

§ 8.  [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie http://ekoexpo.pl/pl/regulamin_konkurs z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu www.ekoexpo.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.

4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Fanpage’u i stronie internetowej  www.ekoexpo.pl

6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 9.  [Postanowienia końcowe]

 

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

  

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka