Jesteś tutaj: Strona główna » Baza Wiedzy » ZDROWIE » Jak rozpoznać żywność ekologiczną?

Jak rozpoznać żywność ekologiczną?

oznakowania żywności ekologicznej

Żywność wyprodukowana ekologiczną metodą produkcji, która jest oferowana w sklepach powinna być odpowiednio oznakowana, aby umożliwić konsumentom odróżnienie jej od pozostałych produktó

To co wyróżnia etykiety produktów ekologicznych, to 3 dodatkowe elementy, które obowiązkowo muszą się na nich znaleźć:

Unijne logo żywności ekologicznej

Od 1 lipca 2010 r. stosowanie logo na etykietach żywności ekologicznej wyprodukowanej na terenie Unii Europejskiej stało się obowiązkowe. Może ono być stosowane także przez producentów ekologicznych spoza UE, jeśli produkty te spełniają unijne wymogi rolnictwa ekologicznego. Logo to zostało wybrane w styczniu 2010 r., w drodze konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską.
W celu zagwarantowania uczciwej konkurencji oraz ochrony interesu konsumentów, nowe unijne logo produkcji ekologicznej zostało zarejestrowane jako Zbiorowy Znak Rolnictwa Ekologicznego w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu oraz rejestrze wspólnotowym i międzynarodowym.
Przed 1 lipca 2010 r. producenci ekologiczni nie mieli obowiązku umieszczania logo na etykietach produktów ekologicznych, dlatego nie na wszystkich produktach wyprodukowanych przed 1 lipca 2010 r. znajdziemy wspólnotowe logo produkcji ekologicznej poprzednio stosowane w Unii Europejskiej, tj. od 2000 r.


Wynika to z faktu, że produkty które zostały wytworzone, pakowane i etykietowane przed
1 lipca 2010 r. mogą nadal być wprowadzane do obrotu z oznakowaniem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, do wyczerpania zapasów, o ile spełniają przepisy prawa
w zakresie rolnictwa ekologicznego, tj. wymagania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej

Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym posiadają numery, które pozwalają na ich identyfikację. Znając te numery możemy stwierdzić, przez którą jednostkę certyfikującą dany produkt był kontrolowany.
W Polsce istnieje obecnie 11 jednostek, które zostały upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów producentom ekologicznym.
Numery nadane jednostkom certyfikującym muszą odpowiadać określonemu schematowi, a mianowicie:

np. PL-EKO-999

gdzie:
PL – jest kodem ISO, określającym państwo, w którym jednostka prowadzi działalność,
EKO – jest zwrotem składającym się z trzech liter, stanowiącym odniesienie do ekologicznej metody produkcji  (w innych krajach UE możne to być również BIO, ÖKO, ORG)
999 – jest numerem referencyjnym, nadawanym jednostkom przez właściwy organ państwa członkowskiego, w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oznaczenie miejsca pochodzenia

W przypadku użycia w oznakowaniu produktu unijnego logo w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt.
Oznaczenie to przyjmuje odpowiednio jedną z następujących form:
„rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w UE,
„rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w krajach trzecich,
„rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców wyprodukowano w UE, a część poza UE
Oznaczenia te mogą być zastąpione lub uzupełnione nazwą kraju, jeśli wszystkie surowce,
z których wytworzono produkt, wyprodukowano w tym kraju.

Podsumowując, na etykiecie produktu ekologicznego powinno się znaleźć oznaczenie
w następującym formacie: (przykład)

 

PL-EKO-999
rolnictwo UE/ spoza UE

Oznaczenia te muszą być umieszczone w eksponowanym miejscu na etykiecie produktu, tak aby były dobrze widoczne, czytelne i nieusuwalne.
Na etykietach produktów ekologicznych można także umieszczać dodatkowe oznaczenia, jak np. loga i nazwy jednostek certyfikujących czy krajowe i prywatne loga rolnictwa ekologicznego.

Należy jednak pamiętać, że do 1 lipca 2012 r. w sprzedaży mogą znajdować się produkty wyprodukowane przed 1 lipca 2010 r. i oznakowane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami w zakresie rolnictwa ekologicznego, opatrzone poprzednim logo produkcji ekologicznej oraz numerami jednostek w innym formacie.

Szczegółowe informacje dotyczące znakowania produktów rolnictwa ekologicznego oraz unijnego logo produkcji ekologicznej można znaleźć w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 834/2007, rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 oraz rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 271/2010.

Dodaj komentarz

KomentarzeInowacyjna gospodarka